Ceny

a odměny za advokátní služby

Odměna za právní služby je vždy určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi advokátem a klientem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dohodou advokáta s klientem může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

  • Odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.
  • Odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby, stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast na jednání u soudu apod.
  • Odměna paušální je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.
  • Odměna podílová je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku).

Kromě odměny je  advokát oprávněn účtovat náhradu hotových výdajů, které vynaložil při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a dále náhrada za promeškaný čas.

Insolvence

Cena za zpracování návrhu na povolení oddlužení je dána ze zákona ve výši 4.000 Kč bez DPH (pro společné oddlužení manželů ve výši 6.000,-  Kč bez DPH). Tato odměna je přihlášena jako pohledávka za majetkovou podstatou do insolvenčního řízení a v jeho průběhu uhrazena.
Ke stanovené odměně i hotovým výdajům bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Chcete znát konkrétní ceny?

Pokud máte dotaz či zájem o sdělení předběžného odhadu ceny za poskytované služby, kontaktujte nás s uvedením stručného popisu požadované služby.

Informace pro klienty (spotřebitele)

Zákonem č. 634/1992 Sb, v platném znění a ve znění novely provedené zákonem č. 378/2015 Sb., byla nově stanovena informační povinnost o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Advokátní kancelář tímto informuje své klienty, fyzické osoby, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, že z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu je věcně příslušným orgánem k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (ČAK). Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz.

V případě, že mezi klientem, jako spotřebitelem, a advokátní kanceláří nedojde k dohodě, může se klient obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporu na ČAK. Ostatní způsoby řešení sporu však tímto nejsou dotčeny.

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap