Trestní právo

obhajoba v trestním řízení

Trestní právo vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Přitom trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu (např. přestupkového zákona). Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon.

Zastoupení v trestním stíhání

Rovněž je potřeba si uvědomit, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět jako by byl vinen. Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu, které podává státní zástupce. Státní zástupce je zpravidla povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje rovněž státní zástupce.

Zvolte si obhájce

Důležitým právem obviněného je i právo zvolit si obhájce nebo požádat o jeho ustanovení. Obhájce si může obviněný zvolit sám. Obviněnému může obhájce zvolit i jeho zákonný zástupce, jeho příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, druh i osoba zúčastněná. Obviněný si může zvolit i několik obhájců. V případech, kdy to zákon výslovně stanoví, musí mít obviněný obhájce, a to i tehdy, jestliže si ho sám nezvolil nebo si vůbec zvolit nechce. Jedná se o případy tzv. nutné obhajoby.

Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát.

Nezapomeňte, že máte na výběr

Obviněný, který nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, má právo na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou cenu. V takovém případě hradí náklady obhajoby zcela nebo zčásti stát. Obviněný má právo radit se s obhájcem i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. Nemůže se však s obhájcem radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku.

Obviněný má právo žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Je-li obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Takové rozmluvě nesmí být nikdo přítomen.

Osobou na řízení zúčastněnou bývá zpravidla také poškozený. Tím je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, způsobena nemajetková újma nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Jsme tu pro Vás

Potřebujete obhájce? Chcete zkonzultovat podrobnosti z trestního práva? Neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář v Rožnově pod Radhoštěm.

Pošlete nám dotaz

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap