Jaké máte možnosti při oddlužení?

12.12.2017

Specializujeme se na oblast oddlužení a dokážeme vyřešit i velmi komplikované případy, od kterých jiné advokátní kanceláře dávají ruce pryč. Pokud i Vy řešíte problematiku oddlužení, přinášíme Vám přehledně nejdůležitější informace o tom, jak se zpravidla v takových případech postupuje.

Insolvenční zákon umožňuje tyto formy řešení Vašich finančních problémů:

  • Oddlužení
  • Reorganizace
  • Konkurz

Nejčastější a nejvíce preferovanou formou je poté oddlužení.

Oddlužení je možno řešit těmito konkrétními způsoby:

  • Oddlužení splněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5 let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. V případě, že dlužník nemá dostatečný příjem, je možné uzavřít s třetí osobu tzv. smlouvu o důchodu, či tzv. darovací smlouvu, na základě které je možné zvýšit příjem dlužníka.
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí zpeněžením dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti. Pokud některý z věřitelů dlužníka je zajištěný – jeho pohledávku zajišťuje dlužníkův majetek např. hypotéka – tento věřitel se prodejem majetku uspokojí v každém případě.
  • Kombinace oddlužení splněním splátkového kalendáře a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí jak zpeněžením dlužníkova majetku, tak měsíčními splátkami po dobu nejdéle 5 let. Výhodou tohoto řešení je poté možnost dosáhnout finálního osvobození od placení pohledávek, v případě, kdy žádný ze dvou výše uvedených způsobů řešení oddlužení by samostatně nepostačoval ke splnění podmínek oddlužení.

Mohu se nechat oddlužit?

1. Aktuální výše všech Vašich závazků – je nutné doložit přesnou výši účtované pohledávky. Každý Váš věřitel by Vám měl na požádání sdělit aktuální výši závazku nezbytnou pro přesný výpočet. Předložíte nám zároveň veškeré úvěrové smlouvy, které máte dosud nesplaceny, návrhy na nařízení exekuce či další listiny. Pokud nemáte přesné informace, je možné se obrátit přímo na věřitele s žádostí o sdělení výši dluhu.

2.Potvrzení o výši Vašich současných příjmů
– předložíte nám aktuální platební výměr nebo sdělíte přesnou částku starobního, invalidního důchodu či jiných dávek, které pobíráte. V případě, že jste podnikatel, je nutné doložit i daňové přiznání. Doporučujeme však přímo předložit potvrzení o příjmech za poslední 3 roky.

3. Údaj o Vašem majetku a odhadu jeho ceny
– pouze v případě, že máte majetek takové hodnoty, aby z něj mohli být uspokojeni jak zajištění, tak nezajištění věřitelé, tzn. všichni Vaši věřitelé. Není nutné v případě, že nevlastníte takový majetek či majetek je jen nepatrné hodnoty. Zpravidla se tak bude jednat o nemovitý majetek, hodnotnější movitý majetek jako např. automobil, nebo třeba o pohledávky za třetími osobami či jiná majetková práva.

Pošlete nám dotaz

Řešení pro malé a střední podniky

V případě, že by zde existovala možnost reorganizace, která je zpravidla vhodná pro střední a velké podniky, nabízíme individuální přístup a posouzení stavu tak, abychom docílili maximálního využití potenciálu Vašeho podniku a vyjednali možnost záchrany Vašeho podnikání, ale i třeba pracovních míst a jiných hodnot hodných ochrany. Při této variantě můžeme zajistit i vhodnou volbu insolvenčního správce se zvláštním povolením, který bude následně dohlížet na průběh insolvenčního řízení.

Úpadek formou konkurzu

I pokud však nebudete splňovat podmínky pro řešení Vašeho úpadku formou oddlužení či reorganizace, lze přistoupit k řešení úpadku formou konkurzu a předejít vzniku dalších škod, např. navyšováním výše pohledávek, a zároveň se vypořádat efektivně s neoprávněnými pohledávkami a uspokojit skutečné oprávněné věřitele ze zbývajícího majetku.

Stejně tak Vás zastoupíme při obraně proti tzv. šikanóznímu insolvenčnímu návrhu. Přečtěte si více o insolvenčním právu.