Otcovská dovolená

2.1.2018

Počátek roku 2018 přinese pro novopečené rodiče, zejména pak otce, vítanou novinku. Od 1.2.2018 totiž nabývá účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nárok na otcovskou dovolenou. Nově tak budou moci oba rodiče současně pečovat o své dítě, což současná právní úprava neumožňovala.

Otcovská poporodní péče

Smyslem nové právní úpravy má být především posílit vazby mezi dítětem a jeho otcem. Nárok na otcovskou poporodní péči mají otcové již nyní, a to i přesto, že zákon doposud nenabyl účinnosti.

Podle přechodných ustanovení totiž nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo v této době převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Pošlete nám dotaz

Otcovská dovolená

Kdo má a nemá nárok

Nárok na otcovskou dovolenou má otec dítěte, stejně tak jako ten, kdo převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánů, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Nárok naopak nevznikne u druha matky dítěte, který není otcem dítěte, a to ani v případě, kdy by dítě otce nemělo. Po splnění zákonných podmínek mohou čerpat otcovskou dovolenou nejen zaměstnanci, ale i osoby samostatně výdělečně činné, jakož i zahraniční zaměstnanci.  

Kdy lze na otcovskou dovolenou nastoupit?

Na otcovskou dovolenou je potřeba nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí do  péče. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případě, že otec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých součastně do péče. Doba dovolené činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou, tedy dnem, který otec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Výše a výplata otcovské

Výplata otcovské se nepřerušuje, pokud na ní vznikl nárok, i když z objektivních důvodů otec přestane mít v průběhu týdne možnost o dítě pečovat, např. z důvodu hospitalizace dítěte či jeho úmrtí. Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, končí otcovská dnem umístění dítěte do takového zařízení. Obdobně se postupuje v případě, pokud rodiče o dítě přestali pracovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodinou.

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, což je výše shodná s výší peněžité pomoci v mateřství. Nárok na výplatu otcovského bude potřeba uplatnit na stanoveném tiskopise. Dle důvodové zprávy vzhledem k tomu, že v případě otcovské není vznik sociální situace deklarován žádným subjektem, např. lékařem, měl by být příslušný tiskopis volně k dispozici na webových stránkách ČSSZ.

Zajímá Vás na toto téma více? Neváhejte nás kontaktovat.